Search

Axtarış

Proyektlər

  1. Yeni foto-, eletro-, və termolümineset polimer nanokompozit materialların hazırlanması və tədqiqi.
  2. Apşeron yarmadası və Bakı şəhəri ətraf ərazilərinin radioekoloji tədqiqi
  3. Nanotexnologiyanın cərrahiyə əməliyyatlarından sonra yaranan təzadlı iltihablı proseslərin profilaktikası üçün tətbiqi
  4. Azərbaycan Respublikasında nanotexnologiyanın inkişaf proqramı-Layihyə
  5. Azərbaycan - ABŞ İkitərəfli Qrant Proqramı (BGP II) - 2007. "Polimer maqnit nanokompozitlərin fiziki-kimyəvi xassələrinin formalaşmasında fazalararası qarşılıqlı təsirin rolu"
    Azərbaycan Layihə Rəhbəri: Məhəmmədəli Ramazanov, Fizika İnstitutu AMEA, Azərbaycan.
    ABŞ Layihə Rəhbəri: Mostafa El-Sayed, Georgia Institute of Technology USA.
  6. Nanohissəciklərin aли su bitkilərinin hüceyrələrinin membran sistemləri ilə qarşılıqlı təsirləri – nanfitotoksikologiya noqteyi nəzərindən
Bookmark and Share